बुधवार, १९ जून, २०१३

मुंबई - पुणे- मुंबई


मुंबई - पुणे- मुंबई सारखीच
माझी स्टोरी घडावी
हाती कागदी तुकडा घेऊन
पत्ता शोधीत घरी ती यावी !

असता घरा बाहेर मी
नजर भेट तिची व्हावी
पत्ता विचारून मला
घर शोधावा ती निघून जावी !

न भेटाव घर तिला
फिरून माघारी ती यावी
भेट तिची अन माझी
पुन्हा योगायोगानेच घडावी !

बोलावी चार क्षण
अन क्षणात मैत्री व्हावी
बोलता बोलता मामलेदाराची
चविष्ट मिसळ तिजसंगे खावी !

फिरावं अस काय आहे रे ,
तुमच्या ठाण्यात ?
नाक मुरडतच तिने म्हणावं
उत्तर म्हणून ,
काय नाही आमुच्या ठाण्यात?
अस अभिमानाने मी बोलाव !

घेऊन जाता तिला
तलावपाळी फिरवावी
रांगेत उभे राहून एकदा
बोटिंग करून घ्यावी

कोपिनेश्वर मंदिर कुठेय ?
कानी अलगद तिने म्हणावं
देवळात जाउन तिज सोबत
देव दर्शन करून घ्याव !

मार्केट मधील दुकानामधून
तिला विंडो शोप्पिंग घडवावी
काय हवे नको ह्याची
विचारपूस मी करावी .

शेवटी शेवटी मात्र
मी तिला प्रपोज करावं
घराचा पत्ता शोधत होतीस
तो मीच अस सांगाव .

हा बघ इथे उभा आहे
लग्न करशील माझ्याशी ?
लाजता लाजता तिने
हळूच मान डोलावी !

मुंबई - पुणे- मुंबई सारखीच
अशी माझी स्टोरी घडावी
पुणे वाली ना सही मालवणी
बायको मिळावी ............. :):

संकेत पाटेकर

'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...

सहजह 'आठवण' यावी असं काही नसतं रे 'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...! विसरत नाही बघ तसं कुणी कुणालाच असे 'हृद...