बुधवार, १८ जानेवारी, २०१२

एकटा मी .....एकटा असा...

एकटा मी
एकटा असा एकटाच राहिलो
मार्ग आपला शोधिता
वाट हि हरविलो

जाणले तेंव्हा आम्ही
कि एकटे होतो तिथे
चालणे होते आम्हा
मागे ना आता हटने

तुडविता पायवाटा
पाय माझे पोळले
काट काटकयांनी नी ह्या
रक्त माझे वाहिले

थांबलो क्षणभर मी
अश्रू हे ओघळले
होती जाणीव हि
एकटे आम्ही तिथे

एकटा मी
एकटा असा एकटाच राहिलो
मार्ग आपला शोधिता
वाट हि हरविलो

संकेत य पाटेकर
१८.०१.२०१२
बुधवार

मन म्हणाले दुसर्या मनाला ...

मन म्हणाले दुसर्या मनाला
का करतोस तू इतका विचार
का होतोस तू इतका बैचेन ?

मन म्हणाले पहिल्या मनाला
तुला नाही कळणार
व्यथा माझी
तुला नाही कळणार
दु:ख ते माझे

माझे मलाच ठाऊक
कसा मी जगतोय
माझे मलाच ठाऊक
किती खडतर आयुष्य
मी काढतोय

नाही सांगता येणार तुला
दुख हे माझे
आणि का बर ते मी सांगाव ?
उगाच तुला का बर दुखवाव

मन म्हणाले दुसर्या मनाला
अरे , वेड्या '
मना मनाची व्यथा
हि मनालाच आपल्या कळणार ना !
दुखी असे राहून राहून
दुख काय ते मिटणार का ?

न बोलताच बरंच कळत रे
कारण मन हे एका
मनालाच कळत
तुझ अस दुख पाहून
माझ मन हळहळत

क्षणिक असत रे सर्व
क्षणात सार बदलत
निसर्गाचा नियमच आहे
जे जात ते पुन्हा
नव्याने परत येत

म्हणून
दुखी अस नको राहूस
जरा गोड गोड हस पाहू

संकेत य पाटेकर
१३.०१.२०१२
शुक्रवार

खंत वाटते मनास ....

खंत वाटते मनास
का करतेस इतका विचार ?
करुनी इतका विचार
का टप टपते हे अश्रू थेंब '?
थेंबे रुपी हे पाणी
मग ओघळते गालावरुनी
आठवणीतले ते क्षण
वाहते असे अश्रू मधुनी

आठवणीतले ते क्षण
वाहते असे अश्रू मधुनी

संकेत य पाटेकर
०३.०१.२०१२
मंगळवार

कधी कधी वाटत ...

कधी कधी वाटत
नुसतंच आपल शांत
बसून राहावं
आपल्या लोकांपासून
खूप दूर निघून जाव
एकटक राहावं
आठवणीत हरवावं
आठवणीत हसावं
हसता हसता रडावं

कधी कधी वाटत
का कुणावर प्रेम कराव ,
का कुणा साठी धडपडाव
का कुणाच्या भावनांना दुखवाव
का स्वतहा दुखी व्हावं

कधी कधी वाटत
मुक्त पणे हे जीवन जगावं
वार्या प्रमाणे मुक्त फिरावं
मधेच शांत मधेच लहरी व्हावं

संकेत य पाटेकर
२९.१२.२०११
गुरुवार

!! जीवनाचा धडा !!

धनुष्यातील बाण जसा
सर्रकन सोडावा ना
तसे तिचे शब्द
वाऱ्या वेगाने माझ्या
काळजावर येऊन धडकले
अन हृदयाला माझ्या
तीक्ष्ण धारेने छेद करून गेले

क्षणभर विव्हळलो मी
त्या शाब्दिक घावेने
वेदना झाल्या
अपार त्या शब्दाने

बोलता बोलता बोलून गेली
ती खूप काही
जे तिच्या मनाला
अजिबात पटलं नाही

कारण हि तसंच होतं म्हणा
जीवनातल्या पटावर
माघार मी घेत होतो
इकडून तिकडे नुसताच
आपला पळ मी काढत होतो

चुकीच्या ठिकाणी
चुकीचंच वागत होतो
चूक काय आहे ?
हे माहित असून
गप्प मी बसत होतो.

पटणार तरी कसं तिला
माझं असं वागणं
चूक अन बरोबर काय
हे ज्ञात असून माझं
असं गप्प - गप्प राहाणं

बोलली मग बरंच काही ती
जे अगदी योग्य होतं
माझ्या अशा वागण्याला
असंच काही हवं होतं

एक एक शब्द तिचा
काळजाला भिडत होता
जीवन कसं जगावं
हा धडाच जणू मला
मिळत होता

जीवन कस जगावं
हा धडाच जणू मला
मिळत होता !!

संकेत य पाटेकर
२३.१२.११
वेळ: दुपारी १२:३० मिनिट
वार : शुक्रवार

'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...

सहजह 'आठवण' यावी असं काही नसतं रे 'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...! विसरत नाही बघ तसं कुणी कुणालाच असे 'हृद...