शनिवार, १७ ऑगस्ट, २०१३

आसू हि तू...हसू हि तू


आसू हि तू ,
हसू हि तू
प्रेमाची परिभाषा हि तू ...!!

श्वास तू
श्वासात तू
हृदयाची धडधड तू ...!!

फुल हि तू
कळी हि तू
दरवळता सुगंध हि तू

मन हि तू
मनात तू
मनातले विचार हि तू

जीवन तू ..
जीवनात तू
जगण्याची नवी उमेद तू ...!!

मी हि कविता रचले खरी ..पण काही शब्द (आसू हि तू ,
हसू हि तू) कुठेतरी ऐकल्या सारखी तुम्हाला नक्कीच वाटेल :)
- संकेत पाटेकर
१७.०८.२०१३

'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...

सहजह 'आठवण' यावी असं काही नसतं रे 'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...! विसरत नाही बघ तसं कुणी कुणालाच असे 'हृद...