पोस्ट्स

डिसेंबर, २०१४ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

कळे ना तुझ्यापुढे...

कळे ना तुझ्यापुढे हे मनं कसे उलगडावे मनातल्या भावनांना शब्दातं कसे विणवावे तू अबोल मी अबोल अबोल हे क्षण सारे सांग बरे मनातले हे द्वंद्वं कसे मिटवावे - संकेत १२.१२.२०१४