शनिवार, २७ ऑगस्ट, २०११

तुझी आठवण

रात्रभर तुझी आठवण
झोपू मला देत नाही
दिवसभर तुझा चेहरा
माझ्या डोळ्यासमोरून
हटत नाही...

दूर अशी असून सुद्धा
समोर माझ्या तू उभी असतेस
नजरेला नजर भिडून तू
माझ्याशी बोलतं असतेस.

जिकडे तिकडे मला आता
तुझाच चेहरा दिसू लागलाय
वेडा होतंय कि काय मी आता
असाच भास मला होऊ लागलाय

काम धंदे सोडून मी 
तुझाच जप चालू केलाय
दिवस रात्र तुझ्या नावाचा
गजर मी सुरु केलाय.

मित्र आता म्हणू लागलेत
ह्याच आता काय खर नाही
प्रेमात पडला आहे बेटा
पुन्हा वर येण्याचा chance नाही

संकेत य पाटेकर
२६.०८.२०११

!! तू जवळ असलीस कि !!

तू जवळ असलीस कि ,
मन कस फुलत
आसपासचं वातावरण
कस आनंदमय होत

तू जवळ असलीस कि
मन उंच उंच उडतं
निळ्याशार आकाशात
मनमुराद फिरत

तू जवळ असलीस कि
मन दिलखुलास बोलत
शब्दांच गाठोड मग
आपोआप खुलत 

तू जवळ असलीस कि
मन स्वप्नी रंगत
रंगुनी स्वप्न सार
जीवन हे फुलवत

तू जवळ असलीस कि
मन हे दूर जात
इकडून तिकडे फिरत फिरत
तुझ्याजवळच येवून बसत

तू जवळ असलीस कि
मन हसत-खेळत राहत
एकटक नजेरेने तुझ्याकडे
सतत पाहत राहत

तू जवळ असलीस कि
मन हळूच मला म्हणत
तिझ्याविना जीवन तुझ
खरच बेरंगी झालं असत

संकेत य पाटेकर
२३.०८.२०११ 
मंगळवार

!! ध्येय वेडी वाट !!

दिशाहीन मी
एक दिशा शोधत आहे
ध्येयाकडे नेणारी एक वाट शोधत आहे
वेडी वाकडी कशीही असो
त्या वाटेनेच मला जायाचे आहे
ध्येय पूर्तीसाठी
ती दिशा ती वाट
मला शोधायची आहे !!
ती दिशा ती वाट
मला शोधायची आहे !!

संकेत य पाटेकर
२०.०८.२०११

!! प्रेमळ अश्रू !!

नजरेला नजर तिच्या देत असता
माझे डोळे अचानक भरून आले
अश्रूरुपी बिंदू ते
गालावरून हळू हळूच
पुढे निघू लागले

माझे ती स्तिती पाहून
डोळ्यातील ते अश्रुबिंदू पाहून
तिचे मन हि गहिरवले
तिच्याही डोळ्यातून मग
माझ्यासाठी अश्रू हे बरसले

दोघेही शांत ,निशब्द असे
उभे होतो बराच वेळ
एकमेकांकडे प्रेमळ नजरेने
पाहत होतो बराच वेळ

काय झाल ? का झाल ?
हे तिला काही कळेनाच
प्रेमाच ते अश्रू तिचे
काही केल्या थांबेनात

प्रेमाच एक खर रूप मला
त्यादिवशी तेंव्हा सापडलं
खर प्रेम आहे तीच
तेंव्हा कुठे मला कळल

रडलो होतो फक्त मी
वाऱ्याच्या त्या झोताने,
डोळ्यात गेलेल्या त्या
बारीक इवल्याश्या
त्या धूळकणाने 

कस सांगाव हे तिला
हे माझाच मला काही कळेना
प्रेमळ तिचे अश्रू हे काही
केल्या रुकेना

मीच पुढाकार घेऊन मग
अश्रू तिचे अलगद पुसले
एकमेकांच्या मिठीत मग
प्रेम आमचे हे फुलले !!

संकेत य पाटेकर
२३.०८.२०११
मंगळवार

"मनाची भावना"

इकडून तिकडे फिरता फिरता
एके दिवशी माझ मन
फारच थकल
हळूच शांत पावलाने
मग ते मुकाट्याने
हृदयाजवळ येऊन बसल
थोड हसल ..इकड तिकड पाहिलं
दोन चार शब्द हृदयाशी बोलून
तिथच शांत निजल

स्वप्नी रंगल मग ते
भावनाच्या संगतीत हरवलं ते
प्रीतीच्या धुंधित न्हावून गेल ते
"माझ्याविना तू तुझ्याविना मी"
अशा प्रेमळ संवादात हरवून गेल ते

अशी हि प्रीत बहरत असताना
जवळ एकमेकांच्या ते येत असताना
हृदयाने जोरात घंटानाद केला
मनाच्या त्या स्वप्नांचा
क्षणातच त्याने पार चक्काचूर केला.

मन फार संतापल मग
हृदयाशी वाद घालू लागल ते मग
हृदय बिचारा कापू लागला
धडधड-धडधड करत जोराने स्फुंदू लागला

ती (भावना)आली आहे हे फक्त
त्याला सांगायचं होत
मन अन भावनाशी सुंदर भेट
होताना फक्त त्याला पाहायचं होत.
त्याचं खर प्रेम ते त्याला
स्वताहाच्या हृदयात
सामावून घ्यायचं होत
स्वताहाच्या हृदयात
सामावून घ्यायचं होत !!

संकेत य पाटेकर
१७.०८.२०११

भांडण

भांडण हा शब्दच मला
फार भीतीदायक वाटतो
म्हणून मी त्यच्या पासून जरा
दूर वरच राहतो

का भांडतात लोक ?
का दुख ओढावून घेतात लोक ?
शुल्लक कारणावरून हि भांडण ?
विश्वासाला तडा गेल्यावरही भांडण
घरी भांडण, बाहेर भांडण ,
ट्रेन मध्ये भांडण , बस मध्ये भांडण ,
जिकडे तिकडे भांडण अन भांडण

का भांडायचं ? कशाला भांडायचं ?
क्षणाच जीवन आहे हे,
क्षणात नाहीस होऊ शकत
आज इथे आपण आहोत , उद्या नसूही शकतो

प्रेमाचे दोन चार शब्द मनाला
ताजेतवाने करतात ..
मायेचा स्पर्श जीवन जगायला
शिकवतात ..

भांडून दुखी होण्यापेक्षा
प्रेमाने जगल पाहिजे
प्रेम दिल पाहिजे प्रेम घेतल पाहिजे !!

संकेत य .पाटेकर
०८.०८.२०११

'मन'

‎'मन'
क्षणात हसवत क्षणात रडवत
क्षणासोबतच मग कधी कधी
मौन हि पाळत !!

संकेत य . पाटेकर
०३.०८.२०११

!! सहवास !!

प्रेमळ माणसाच्या सहवासात
घालवलेला एक एक क्षण
त्या गोड, प्रेमळ आठवणी
पुढे कधी कधी आपणास
नकळत रडू आणतात...
अन डोळ्यातल्या अश्रूनवाटे
मग स्वताहाचच सात्वन
स्वताहा करू पाहतात...!

संकेत य .पाटेकर
०३.०८.२०११

 

!! ती रेल्वे !!

रोज सकाळी सायंकाळी
तिच्या येण्याची
मी आतुरतेने वाट पाहत
उभा असतो

ती येताच
आनंदाने , हर्षाने
मोहून मी जात असतो

कधी कधी मला
त्या ठरल्या वेळी
पोहोचताच येत नाही
वेळेची बंधन असणारी ती
मग माझ्यासाठी
मुळीच थांबत नाही

मन कटूटू (kattu) होते अशा वेळी
तिच्या अशा जाण्याने
दिवसभराचे गणितच चुकते
तिच्या अश्या वागण्याने

असो काहीही असो
तिचा सहवास मला
खूप आवडतो
तिच्या त्या सहवासातच
मला जीवनाचा खरा
अर्थ सापडतो

अशी ती
सर्वांचीच

हो हो
सर्वांचीच

लाडकी असो व नसो
मुंबईची जीवनवाहिनी
ट्रेन ..रेल्वे

संकेत य पाटेकर
दि ०४.०७.२०११

!! खेळ हा मनाचा !!

का खेळतो मी
दुसर्या मनाशी
का छळतो मी
माझ्या मनाशी
वेदना असह्य आहेत सार्या
का करतो मी प्रेम कुणाशी

नको वाटत खरच सार काही
नको वाटत हे जन्म
नको वाटते हि प्रेमळ दुनिया
नको सार काही

संकेत य पाटेकर
०४.०८.२०११

!! यातना !!

मनातील यातना ह्या
मनालाच कळतात
मनाला पार हैराण
करून हृदयापर्यंत पोहचतात
हृदयाशी वाद घालून त्या
तडा त्याला देतात
मेंदूच्या दिशेने हळू हळू
आगेकूच करतात
मेंदूलाही सोडत नाहीत
युद्ध त्यच्याशी खेळतात
युद्धात मग त्याला ते
अगदी घायाळ करून सोडतात
अगदी घायाळ करून सोडतात .....
अशा ह्या यातना

संकेत य पाटेकर
०१.०८.२०११

माझं मनं ...


मनावर माझ्या स्वता:हाचा
ताबाच उरला नाही
भावनांना ह्या माझ्या
मनात जागाच शिल्लक उरली नाही

उतू लागल्या भावना माझ्या
जसे भरलेल्या भांड्यातून
पाणी जसे ओसंडून वाहते
घळा घळा घळा घळा
जसे पुढे पुढे ते सरते

काय करू ते समजत नाही
कसे थांबवू हे काही कळत नाही

कोणी यावं अन हळूच
माझ्या या भावनांना
आपल्या हृदयात सामावून घ्यावं
थोड्या अवधीसाठी ..किंवा
जन्म भरासाठी

संकेत य. पाटेकर
०४.०८.२०११

!! ती माझी प्रेमळ बहिण !!

जीवनाच्या एका सुंदर वाटेवर
वळणदार वळणावर
एक एक पाऊल पुढे टाकत असता
त्या सुंदर, कोमल अन प्रेमळ मनाशी
त्या व्यक्तीची माझी भेट झाली !!

जणू ईश्वराने त्याची सारी शक्ती
सारं वैभव,सारं प्रेम
माझ्याकडे अलगद सुपूर्त केलं
जीवनभरासाठी !!

किती सुंदर, गोड अन बोलका स्वभाव,
प्रेमळ ते शब्द , हवी हवीशी वाटणारी
तिची प्रेमळ साद, तिचा तो हसरा चेहरा
माझ्या वेदना - चिंतांना क्षणात दूर करतं
चेहऱ्यावरचा प्रसन्नपणा,टवटवीतपणा
पुन्हा बहरून आणतं !!

आठवतंय अजूनही, आजही
लहानपणी माझं ते कोवलं मन
आईकडे नेहमी हट्टच धरायचं
सख्खी अशी बहिण नाही
म्हणून मुसुमुसु रडत बसायचं !!

मग ती हि म्हणायची
थोडी समजूत माझी काढायची
एक सुंदर गोंडस बहिण
तुझ्यासाठी, बरं का !
हॉस्पिटळातून आपण
नक्कीच आणायची !!

मी हि त्या बोलण्याने
अगदी आनंदून जायचो
खेळत-बागडतचं तसाच
बाहेर पळत सुटायचो !!

आज उरल्या त्या फक्त आठवणी
आणि फक्त आठवणीच
सख्या बहिणीचं प्रेम काही मिळालंच न्हवतं
आता आईच प्रेम हि हिरावून गेलं !!

अशातच असा एकाकीपणात
आपलंसं कुणीतरी असल्यासारखं
भरभरून मायेन प्रेम करणार
प्रेमळ नावाने संबोधनार
काळजी करणार काळजी घेणारं
त्या व्यक्तीच, माझ्या बहिणीच
माझ्या जीवनात नव्याने आगमन झाल.


हे नातं आमुचं जरी रक्ताचं नसल तरी
मना-मनाचं , हृदया-हृदयाचं
प्रेमाचं नातं आहे हे खर..

त्या प्रेमळ बहिणीला रक्षा बंधनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्या
तिच्या सर्व इच्छा - आकांशा पूर्ण होवोत ..सुख समृद्धीने तीच जीवन भरभरून जावोत.
नेहमी हसत खेळत आनंदित रहा.......!
तुझाच
संकेत पाटेकर (संकु )
११.०८.२०११

!! कविता माझी, माझ्या प्रेमळ आईची !!

"कविता माझी, माझ्या प्रेमळ आई ची
माझ्या स्वप्नी आलेल्या त्या मायेची"

आज ती आली होती
माझ्यासाठी, खास माझ्यासाठी
तिच्या लाडक्या ह्या मुलांसाठी
आज ती आली होती

माझ्या मनातील साऱ्या
प्रश्नांच निरासन करण्यासाठी
आज ती आली होती
माझ्या मनातील उठलेल्या
त्या तुफान वादळाला
शांत करायला, नाहीस करायला
आज ती आली होती

जीवनाविषयक दोन-चार शब्द
मला समजवून सांगायला
आज ती आली होती
माझ्यासाठी, खास माझ्यासाठी
तिच्या ह्या लाडक्या मुलासाठी
आज ती आली होती

किती शांत पण तितकाच
बोलका अन प्रसन्न
प्रेमळ चेहरा तिचा
पाहूनच मनातील हे वादळ
क्षणात दूर झाले,शांत झाले

तिच्या मायेने फिरवलेल्या हाताने
मन फार हेलावून गेले
डोळे भरून आले तिचे-माझेही
प्रेमळ आसंवांच्या धारांनी
मन बोलू लागले
प्रेमळ ममत्वानी भरलेल्या
मधुर-गोड अशा शब्दांनी

तिच्या उबदार मायेच्या कुशीत
शांत पडून मी होतो
तीच बोलन हळूच मी कानी घेत होतो
ती बोलत होती..मी ऐकत होतो
तिचे गोड मायेचे ते शब्द मी
माझ्या मनी साठवत होतो

तिच्या उबदार कुशीत
शांत झोपी मी कधी गेलो
ते माझंच मला कळलं नाही
जाग आली तेंव्हा
माझी लाडकी प्रेमळ आई
आसपास कुठेच दिसली नाही

निघून गेली ती पुन्हा
मला न सांगताच माघारी
डोळ्यात आसवे जमा करून
डोळ्यात आसवे जमा करून

जीवनाचा अर्थ सांगायला
आज ती आली होती
प्रेमाचे दोन शब्द बोलायला
आज ती आली होती

मला भेटण्यासाठी ,
खास माझ्यासाठी
आज ती आली होती
माझी प्रेमळ आई ...!!
संकेत य . पाटेकर
०५.०८.२०११

'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...

सहजह 'आठवण' यावी असं काही नसतं रे 'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...! विसरत नाही बघ तसं कुणी कुणालाच असे 'हृद...