बुधवार, १६ जुलै, २०१४

पाऊस वाट ...


धुंदमुंद पाउस , मन हि वेडेबावरे
वाटे' मुक्त ' होवुनी क्षणात चिंब न्हावे ,
धरली वाट एकट्याची , त्या वाटेवरी स्थिरावे
घेउनि थेंब टपोरे , आसमंत न्याहाळावे !

मेघांचे स्वर गाणे, लहरी गार वारे
सळसळाट पानांचा, मज अंगी भिनावे
पिउनि स्वरगीतं , होवुनी हर्षमुख ,
एक थेंब तो सरींचा ,मिसळूनी त्यात जावे !

गवतांच्या पात्यातुनी , मोत्यांची माळ वाहे ,
शेतात बांध जलाचा , खळखळाटुनि पहा वाहे ,
इवल्याश्या पाखरांची , ती नौका इवली तरंगे ,
खेळ तो अंतरीचा , मन बाळपनित रंगे !

कौलारू त्या छपरांचा , साज फार मोठा
अंगणात बघा त्या , सड सर पाघोळ्यांचा
मन भरून येई , फुलं झडून जाई ,
वाटेवरी त्या गंध वाहे फुलाचा !

वाटे हि वाट मातीची , वळण घेउनि जावे ,
चिखलातुनि माखुनी , मातीशी बंध जुळावे
उमटूनी ठसे पायांचे , मागे वळूनी पाहे ,
त्या गोड आठवणीना , हळूच ओंजळीत घ्यावे . !

जीवन हे असे हे , एकल्या वाटेचे
जुळुनी स्नेहबंध , पाय वाटे निघावे !

- संकेत पाटेकर
१६.०७.२०१४

'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...

सहजह 'आठवण' यावी असं काही नसतं रे 'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...! विसरत नाही बघ तसं कुणी कुणालाच असे 'हृद...