शुक्रवार, २५ एप्रिल, २०१४

चारोळ्या ...मनगटावरचं घड्याळ सुद्धा
टिकटिक करत बजावतं
'वर्तमानात जगून घे रे'
नाहीतर 'श्वास ' बंद पडायचं
- संकेत
०६.०३.२०१६

______________________________________________________
______________________________________________________

मी लिहतो तसा असेनच
असे काही नाही..
पण लिहतो तसा जगण्याचा
प्रयत्न माझा राही.
- संकेत
______________________________________________________
______________________________________________________

मी हि कधी कुणावर प्रेम केलं होतं
मी हि मनाशी एक स्वप्नं जुळवलं होतं.
- संकेत
______________________________________________________
______________________________________________________

तुझ्या सारखी तूच सखे
तुझ्यविना ना कुणी दिसे
ना तुझ्यावाचून काही सुचे
तूच असे रे ध्यानी - मनी

तूच रे सखी साजनी...
- तुझाच - - संकेत
______________________________________________________
_____________________________________________________
प्रेम हे हंसरं असतं
प्रेम हे दुखण असतं
प्रेम असते मनाची ढाल
प्रेम असते मनाचीच एक चाल..
- संकेत
______________________________________________________
______________________________________________________
मौनांच्या धरुनी ज्वाळा
तिने पेटविल्या मशाली..
वेदनांचे उगाळूनिया अत्तर
त्याने धाडील्या प्रेमओळी ...
- संकेत
०५.०२.२०१६
______________________________________________________
______________________________________________________
तुझ्यावर काही लिहायचं नाही
असं मी मलाच बजावितो
अन आठ्वणींच दौत् ओलावून
नवं ओळी पुन्हा मिरवितो .
- संकेत
______________________________________________________
______________________________________________________
ती म्हणाली लिहत रहा...
तो म्हणाला बोलत रहा..
शब्द म्हणाले रागानेच
भावनांना हि मोकळं
सोडत जा...
- संकेत
______________________________________________________
______________________________________________________

कसं समजावं ह्या मनाला ...
ते माझं मुळीच ऐकत नाही .....
तुझ्यावाचून असे दूर जाणे
त्यास सहनच होत नाही .
- संकेत
______________________________________________________
______________________________________________________

सोनसळी आठवणी..
लागे बोलाया चालाया
दिन गुलाब गुलाब
प्रीत लागाली फुलाया …
- संकेत
______________________________________________________
______________________________________________________

कळे ना , कसे ह्या मनास थोपवावे ,
मुक्या भावनांना 'शब्दरूप' कैसे द्यावे
- संकेत
०२.०९.२०१५
______________________________________________________
______________________________________________________

मला अजूनही प्रश्न पडलाय
तिच्या होकार नकाराचा , 
त्यानेच उठलाय वादळ
ह्या हृदयी स्पंदनांचा 
- संकेत
______________________________________________________
______________________________________________________

दिवस ढळूनी जातो 
हाती 'बाकी' ठेवूनं काही... 
उद्या पुन्हा उजळीतो नव्याने 
नवं 'अधिक' घेऊनं  काही ..
- संकेत 

१७.०५.२०१५ 
______________________________________________________
______________________________________________________

आसवांत  ह्या माझ्या 
मी तुलाच भेटतो  गं ..
कड पापण्यांचा माझा   , 
मी तुलाच वाहतो गं ..
- संकेत 

०८.०४ .२०१५ 
______________________________________________________
______________________________________________________

तुझे रूपं पाहताना 
मी ओढावलो तुजपरी 
जैसे भ्रमराचे  गीतगाणे 
फुला फुलांच्या तटावरी (ताटव्यावरि) 
- संकेत 
०७.०४.२०१५ 
______________________________________________________
_______________________________________________________
अपेक्षांचे ओझे मी केंव्हाच झिडकारीले 
झिडकारीले मजला, माझेच  मनं  मारिले 
- संकेत 
०६.०४.२०१५ 
______________________________________________________
______________________________________________________
तुझे हास्यं फुलताना , 
मी हि मुक्त असा  उधळतो , 
माझ्या दु:खाचे  गाणे
मी क्षणभरात विसरतो ..
  - संकेत 
०६.०४.२०१५ 
______________________________________________________
______________________________________________________

ओंजळभर जरी मेल्यावरी
अश्रुथेंब  मी कमविले
मी म्हणेन तेंव्हाच
हे जीवन सार्थ जाहिले
- संकेत
२७.०३.२०१५
______________________________________________________
______________________________________________________
नको वाद - तंटा
नको कसला रोष
'माणूस' म्हणून जन्मलो
ह्याचा असू द्या होश
- संकेत
______________________________________________________
______________________________________________________
क्षणभर डोळ्यात आसवे जमावी
अन क्षणात हास्य मोहर उठावी
अशीच आठवण एक सुखाची
हृदयीस्थानी तुझ्या असावी.

कुठलही नातं असो ...एकमेकांच्या सहवासातले , एक एक क्षण असे जगावे , अश्या रंगात उधळूनि द्यावे कि त्याला कधीच मरण नसावं . म्हणायचचं झालं तर ...

आयुष्य जरी हे घटकाचे
ना मरण आठवणीला................
- संकेत उर्फ संकु
१९.०२.२०१५

______________________________________________________
______________________________________________________

सगळंच संपल आता
असं कधीतरी मनात येतं,
अन तितक्यात कुठूनतरी
आशेचं नवंकिरण दाखल होतं

असंच सहज सुचलेलं ..
-संकेत
०५.०२.२०१५


______________________________________________________
______________________________________________________

श्रीमंतीचा थाट नकोय
साधेपणाचचं जगणं हवं.
जीवनातल्या प्रवाहसंगे
हृदयी प्रेमं गीतं हवं
- संकेत
०९.०१.२०१५
______________________________________________________
______________________________________________________


कुणीच सोबत नसताना ,
हे 'विचार ' साथ देतात .
अन हळूच,' आठवणीतली'
माणसं भेटत जातात .
- संकेत उर्फ संकु .
२८ . १२ .२०१४
______________________________________________________
______________________________________________________

मनापासून हवी असलेली एखाद  गोष्ट अथवा जीवापाड असणारी एखाद  व्यक्ती , तिचा सहवास , तिचं प्रेम, मिळेनासं  झालं कि ' मीठा विना जसं जेवण अळणी'  तसंच काहीसं हे जीवन भासतं .
मग ह्या ओळी आपुसाकच ओठी उमळतात .

सगळं काही असूनही
नसल्यासारखंच भासतं .
गर्दीत असूनही 'मनाचा'
एकटेपणाचं जास्त...
- संकेत
१५.१२.२०१४
______________________________________________________
______________________________________________________

अबोलपणात हि माझे
'निशब्द' बोल बोले
घे  समजुनी अगं
माझ्या मनास थोडे !
- संकेत
०४.१२.२०१४
______________________________________________________
______________________________________________________


हरवलेल्या क्षणांना
सोनेरी झालर असते
चेहऱ्यावर हसू तर कधी
डोळ्यात आसू असते
- संकेत
०४.१२.२०१४
______________________________________________________
______________________________________________________

तुला समजण्याइतपतं
अग ! माझं मनं मोठ नाही
मायेभरल्या स्पर्शानचं , बघ
माझं 'मनं' लहान होई !
- संकेत
०४.१२.२०१४
______________________________________________________
______________________________________________________

प्रेमाच्या दुनियेत सगळंच 'क्षेम' असतं
ज्याचं 'मनं' खरंच 'आभाळाइतकं' थोर असतं.
मी माझा माझ्यापुरता अस त्याचं मुळीचं नसतं
साऱ्या जगाचं ते 'पालकत्व' स्वीकारत असतं.
०४.१२.२०१४
- संकेत
______________________________________________________
______________________________________________________


'शब्द' हि आता अपुरे पडतात.
मनातलं काही लिहावं तर
'भावना' हि ह्या माघार घेतात
शब्दात काही बोलावं तर
- संकेत
२८.११.२०१४
______________________________________________________
______________________________________________________

अजूनही हात थिटे पडतात .
काही देण्याच्या हेतूने
घेणाऱ्याचे हात पसरत राहतात
काही मिळनाच्या आशेने ..
- संकेत
२४.११.२०१४
______________________________________________________
______________________________________________________

प्रेमाचा गंध जिथे
सदान सदा दरवळे
हास्य- आनंदी मिलाफ
तिथे नित्य-नेहमी जुळेच जुळे !
- संकेत
२४.११.२०१४
______________________________________________________
______________________________________________________

बस्स आता ठरवलंय ,
निशब्दानेच बोलायचं
शांत राहून एकाकी ,
हर एकात मिसळायचं .
- संकेत
______________________________________________________
______________________________________________________

आठवणीच्या सरींमध्ये
पुरता मी भिजून जातो
अन ' प्रेमाचा ताप '
स्वतःच ओढावून घेतो .
- संकेत
०५.१०.२०१४
______________________________________________________
______________________________________________________

हल्ली तुझ्याशी बोलायला
शब्दच मला मिळत नाही ,
ते आले ओठावर तरी
तुझ्यापुढे सरत नाही.
- संकेत
०५.१०.२०१४
______________________________________________________
______________________________________________________

अपेक्षाविना मिळालेलं प्रेम ..निखळ आंनद देऊन जातं.
अन अपेक्षित असलेलं प्रेमं बऱ्याचदा निराशाच देऊन जातं.

प्रेमा शिवाय हासू नाही ,
प्रेमा शिवाय आसू नाही
प्रेमा शिवाय आपुलकीचा
भावगंध स्पर्श नाही
- संकेत
०३.१०.२०१४
______________________________________________________
______________________________________________________

कुणी काही म्हणो मला काय त्याचे ?
माझे जीवन गाणे माझ्या मनाचे
वेचीन शब्द ते योग्य अयोग्याचे
घडविण मजला जसे मडके कुंभाराचे

तुडवीन पायवाटा खडतर ह्या आयुष्याचे
फुलवुनी प्रेमगंध स्वर आनंदाचे
माझे जीवन गाणे माझ्या मनाचे !
- संकेत उर्फ संकु
२५.०४ .२०१४
______________________________________________________
______________________________________________________

देवालाही दया येते जेंव्हा
आशा आपण सोडत नाही
म्हणतो तो स्वतःशीच
जे मिळणार नाही ते दिल्याशिवाय
हा माघार काही घेणार नाही .
- संकेत उर्फ संकु
२८.०४.२०१४
______________________________________________________
______________________________________________________

कुणा सांगावे आज आहोत
उद्या कदाचित नसू
नाती जुळलीच आहेत
तर प्रेमानी ती जपू !
- संकेत उर्फ संकु
२८.०४.२०१४
______________________________________________________
______________________________________________________

नशिबातच जे प्रेम नाही
त्या प्रेमासाठी धडपडतो
मनातल्या भावनांना
सतत मी छळतो !
- संकेत उर्फ संकु
______________________________________________________
______________________________________________________

भेट घडूनिया
पुन्हा भेटघडूशी वाटते
तुझ्या प्रेमळ सहवासात
पुन्हा रमून जावेसे वाटते
- संकेत उर्फ संकु
______________________________________________________
______________________________________________________

कुणाला कल्पना हि नसते ,
कुणी कुणावर
किती प्रेम करत असते ,
कुणाच्या भेटीसाठी ,
शब्दांच्या प्रेमळ छायेसाठी ,
हे मन क्षणो क्षणी
किती विव्हळत असते .
- संकेत उर्फ संकु
______________________________________________________
______________________________________________________

कधी कधी विचार येतो
का कुणास इतके प्रेम करावे
का कुणाच्या वाटेवरती
मन स्वतःचे घुटमळूनि द्यावे
- संकेत उर्फ संकु
______________________________________________________
______________________________________________________

जे नसतं तेच हवं असतं
जे हवं असतं असतं
तेच मिळतं नसतं
मिळून सुद्धा काही गोष्टींच
मात्र अपुरेपण जाणत असतं
- संकेत उर्फ संकु
______________________________________________________
______________________________________________________

जे इतरांना मिळत नाही ,
ते मला सहज मिळून जातं,
तरी सुद्धा हे मन माझं,
दु:खाचच गुणगान गातं
- संकेत उर्फ संकु
०५.१२.१२
______________________________________________________
______________________________________________________

शब्द शब्द हे हसवतात
शब्द शब्द हे रुसवतात
शब्द शब्दांमध्ये कधी
स्वतहा हि अडकतात
- संकेत उर्फ संकु
______________________________________________________
______________________________________________________

आनंदाच्या क्षणी दुख सारे पळून जातात ,
दुखाचे क्षण मात्र आनंद हिरावून घेतात .
जीवनाचे रंग हे असेच बदलत राहतात
कधी सुख कधी दुख
क्रमा क्रमाने येतंच राहतात
- संकेत उर्फ संकु
______________________________________________________
______________________________________________________

जे दिसत तसं मुळीच नसतं
आपल मन नेहमीच फसतं
चूक काय बरोबर काय
समजलं तरी कळत नसतं
कळलं तरी उशिरा कळत
मन भावनेच्या अधिपत्याखाली
तोपर्यंत पूर्णतः जखडलेले असतं
- संकेत उर्फ संकु
२४ नोव्हेंबर
______________________________________________________
______________________________________________________

दुसऱ्यांचा विचार करण्यातच अर्धे आयुष्य
निघून जाते
स्वताहाचे पंख मात्र जमिनीवरच
फडफडत राहते
उडण्याची ताकद ती हळू वार
क्षीण होत जाते
आयुष्याच्या सुखाची व्याख्याच
बदलून जाते
- संकेत य पाटेकर
______________________________________________________
______________________________________________________

शनिवार, १९ एप्रिल, २०१४

देवा भेटू दे रे एखादी ... मनासारखी


देवा भेटू दे रे एखादी ...................... मनासारखी
लग्न : हा विषयच असा आहे कि एकदा आपण त्या वयाचे झालो कि घरातल्याना प्रश्न पडतो ...
कधी करतोयस रे बाबा लग्न ?
कर एकदाचे लगीन ..
.आम्ही वर पोहोचल्यावर करशील का ???

काय बोलायचं ह्या ह्यांना, आपल्या मनातले हाल ते जाणतच नाही ................
कुणी मनासारखी मिळाल्याशिवाय कस काय करणार लगीन ??
वर ना ना प्रश्न नि समस्या .....................
हुश्श ......................देवा देवा देवा

देवा भेटू दे रे एखादी
नाजूक साजूक गोरी गोरी
नाकात नथनी , नउवारीसाडी
मर्र्हाट मोळी शोभणारी
मराठी भाषिक असणारी
मराठीचा अभिमान बाळगनारी
मराठी अस्मिता जपणारी

गोड गोड हसणारी
गालातल्या गाळात रुसणारी
नटखटपनेत भाळनारी
साधी भोळी अन तितकीच
पेमळ मनाची ,मला शोभणारी

देवा भेटू दे रे एखादी
हृदयाशी संवाद साधणारी
मनातल धन जाणणारी
विचारांच्या भरगर्दीत
मला सामावून घेणारी

नातं जपणारी
मनापासून प्रेम करणारी
सर्वांच हित जपणारी
साधी भोळी तितकीच
स्पष्टवक्तेपणा जाणणारी

देवा भेटू दे रे एखादी
गोड हसरी ....जीवनभर सोबत , साथ देणारी .
भेटू दे लवकर .. :))))))

संकेत य पाटेकर
२४.११.२०१२

कसं समजावू ह्या मनाला ...


जुळलेल्या जिवलग नात्यापासून कितीही दूर राहण्याचा प्रयत्न करा .........
ते शक्य होत नाही ...........,,,
मन परत माघारी फिरतं... वळत त्याच वाटेकडे त्याच दिशेने ,,,पुन्हा ,....पुन्हा..

आठवणीतल्या अनमोल क्षणांच्या लयीत स्वतःच भान हरपत .....नव्या आशेने ...त्याच प्रेमाच्या ओढीने ..
शब्दमाळा गुंफत ...
खूप miss करतोय .........
खूप आठवण येतेय तुझी...........

कसं समजावू ह्या मनाला ...
ते माझं मुळीच ऐकत नाही .....
तुझ्यावाचून दूर जाणे
त्यास सहनच होत नाही .

मनातले काही ....
- संकेत
१२.०२.२०१४

'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...

सहजह 'आठवण' यावी असं काही नसतं रे 'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...! विसरत नाही बघ तसं कुणी कुणालाच असे 'हृद...