पोस्ट्स

जून, २०१७ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...

सहजह 'आठवण' यावी असं काही नसतं रे 'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...! विसरत नाही बघ तसं कुणी कुणालाच असे 'हृदयाशी नातं '' जो तो जपून असतो रे... !   'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ... भावनांची हि रंगते मैफिल, कल्लोळ जिव्हारी रे 'आसवांचाही'  'जीव' तेंव्हा हळूच तुटतो रे... ! 'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ... - संकेत  पाटेकर १७.०६.२०१७